stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

I senaste numret

Här kan du läsa en artikel ur det senaste numret av FysioScience. Längre
ner kan du se vilka övriga artiklar som finns med i detta nummer.

Enbenståhävning en bra indikator

av Martin Andersson

Det är sedan tidigare känt att en total hälseneruptur har stor påverkan på funktionen i nedre extremiteten och att det tar lång tid att återhämta sig efter skadan. En ny studie har undersökt sambandet mellan nedsatt plantarflexionsstyrka och framtida fotfunktion efter en total hälseneruptur.

I studien undersöktes skillnaden i fotledens biomekanik, hälsenans längd, vadmuskelns återhämtningsförmåga och upplevd funktionsförmåga hos patienter som drabbats av total hälseneruptur.

Ett år efter skadetillfället gjordes en första mätning av höjden på en unilateral tåhävning. Utifrån resultatet delades patienterna in i två grupper, utifrån om de hade mindre än 15 procent eller mer än 30 procent sidoskillnad mellan skadat och friskt ben.

Vardera grupp bestod av 17 patienter och de utvärderades cirka sex år efter skadetillfället. Biomekaniken analyserades i ett datorprogram vid gång, joggning och hopp. Fotens funktionsförmåga utvärderades med enkätsvar.

Gruppen med mer än 30 procent sidoskillnad hade signifikanta nedsättningar i fotledskinematiken jämfört med den andra gruppen – den förstnämnda gruppen uppvisade sämre resultat på tåhävningen och större sidoskillnad i hälsenans längd.

En förlängd hälsena korrelerade med lägre höjd i enbenståhävningen. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna vad gällde självskattad funktionsförmåga.

Studien visar att höjden som uppnås i en enbenståhävning ett år efter en total hälseneruptur ger en indikation på hur troligt det är att patienten kommer att återfå normal biomekanik i foten. Troligen är det även viktigt att undvika hälseneförlängning samt att få tillbaka styrkan i plantarflexorerna för att optimera hälsenans återhämtningsförmåga.

Källa: Brorsson A, Willy RW, Tranberg R, Grävare Silbernagel K. Heel-rise height decifit 1 year after achilles tendon rupture relates to changes in ankle biomechanics 6 years after injury. Am J Sports Med 2017;epub ahead of print.ÖVRIGA RUBRIKER I DET AKTUELLA NUMRET

  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Bloggen som blev världens största hemsida inom fysioterapi webbexklusivt
  • Ekonomisk börda
  • Enbenståhävning en bra indikator
  • Faktorer för självständig ålderdom
  • Fetma och övervikt fortsätter att öka
  • Fysisk aktivitet bör vara lustfylld
  • Få komplikationer vid coracoideusfraktur
  • Hälsoinvestering
  • Hälsosam livsstil viktig för äldre
  • Hållning och humör
  • Hård löpning kanske inte bra
  • Kan RA botas?
  • Lokal hyperalgesi
  • Lågenergilaser och styrketräning har effekt vid knäartros
  • Motgångar i barndomen påverkar förmåga
  • Personlig kompetens
  • Professionell utveckling
  • Rehab efter hjärtklaffsoperation
  • Samband mellan socker och psykisk ohälsa
  • Selektion till multimodal rehabilitering
  • Skador hos elitidrottare
  • Snusstopp ger inte bättre kondition
  • Synnedsättning kopplas till nack- och balansbesvär
  • Test av anaerob kapacitet vid funktionsnedsättning
  • Träningsresor
  • Tung träning i Säter
  • Tveksam effekt av dry needling
  • Ökad kunskap om endometrios behövs