stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

I senaste numret

Här kan du läsa en artikel ur det senaste numret av FysioScience. Längre
ner kan du se vilka övriga artiklar som finns med i detta nummer.

Kostnadseffektiv metod vid smärtsyndrom

av Anna Horn

En terapi där patienten direkt exponeras för rörelser och aktiviteter förknippade med smärta är mer kostnadseffektiv än sedvanlig behandling för patienter med komplext regionalt smärtsyndrom typ 1, konstateras i en nederländsk studie.

Komplext regionalt smärtsyndrom typ 1 är ett mångfacetterat smärtsyndrom som bland annat kännetecknas av ihållande smärta av olika karaktär samt svullnad och ömhet i leder. Smärtsyndromet uppkommer vanligen som följd av akut skada på en extremitet, men kan förekomma också utan tydlig skada. Behandlingen omfattar ofta multimodala insatser.

I den aktuella studien har en exponeringsterapi, Pain Exposure Physical Therapy (PEPT), utvärderats ur en kostnadseffektivitetsaspekt och jämförts med sedvanlig behandling.

Terapin innebär att patienten direkt, utan gradering, utsätts för smärtsamt stimuli, det vill säga aktivitet/rörelse utan att någon smärtstillande behandling ges. Patienten instrueras att ignorera smärtan eftersom den är en falsk varningssignal kopplad till en längre tids funktionsstörning. Patienten, tillsammans med eventuell partner, får sätta upp mål för sin behandling och informeras om att ingen hänsyn kommer att tas till verbala eller icke-verbala uttryck för smärta under behandlingens gång.

En självmassage som kan användas på det affekterade området lärs också ut och patienten får sedan ett individuellt program att göra hemma. Fysioterapeuten agerar mest som coach och instruktör under behandlingens gång. Anhöriga uppmanas att ändra sin beskyddande roll och i stället uppmuntra patienten att, trots smärtan, genomföra övningarna i dagliga aktiviteter.

I studien randomiserades 56 patienter med diagnostiserat kroniskt regionalt smärtsyndrom typ 1 till två olika grupper: en grupp fick sedvanlig behandling (fysioterapi och smärtstillande behandling) och en grupp fick PEPT. Deltagarna i interventionsgruppen fick max fem behandlingstillfällen. Uppföljning gjordes efter nio månader.

Resultatet visar att PEPT var mer kostnadseffektivt än den sedvanliga behandlingen eftersom patienterna hade färre besök inom sjukvården – kostnaden för den sedvanliga behandlingen var 64 procent högre. I en tidigare randomiserad studie, med samma grupp patienter, noterades ingen skillnad mellan PEPT och sedvanlig behandling på bland annat livskvalitet och funktionsnedsättning kopplat till smärta.

Författarna konstaterar att det nu behövs fler studier med större patientunderlag för att fortsätta utvärdera effekterna av PEPT.

Källa: Barnhoorn K et al. Pain exposure physical therapy versus conventional treatment in complex regional pain syndrome type 1 – a cost-effectiveness analysis alongside randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2018;epub ahead of print. / Barnhoorn KJ et al. Pain exposure physical therapy (PEPT) compared to convetional tratment in complex regional pain syndrome type 1: a randomized controlled trial. BMJ Open. 2015;5(12):e008283.ÖVRIGA RUBRIKER I DET AKTUELLA NUMRET

 • Analys av flyt-REST
 • Digital smärtritning
 • Fysioterapeuten ett viktigt bollplank
 • Fysisk aktivitet och exekutiva funktioner
 • Fysisk aktivitet på morgonen kan förbättra barns hälsa
 • Föreläsning om fysisk aktivitet
 • Global analys av ländryggsbesvär
 • I jakt på hundradelar
 • Immobiliseringsregim
 • Impingement hos bagagearbetare
 • Inflammationssymptom även vid vanlig ryggsmärta
 • Kardiovaskulära riskfaktorer
 • Kondition och demens
 • Kostnadseffektiv metod vid smärtsyndrom
 • Lovande ny kirurgi för rotatorkuff
 • Mental och funktionell träning på äldreboende
 • Muskelaktivitet vid återkommande ryggsmärta
 • Nacksmärta påverkar balans
 • Ny granskning av skoinlägg vid hälsmärta
 • Rehabilitering med hjälp av NMES
 • Rörelsemönster vid höftimpingement
 • Skattning för knäskadade
 • Specialiserad klinik för gamers webbexklusivt
 • Större ledutrymme
 • Terminologin påverkar
 • Tidig belastning vid hälseneruptur
 • Tre varianter av normal hållning
 • Viktigt specialområde
 • WHODAS 2.0 jämförs med smärtskattning
 • Övervärderad form