stäng
Fysio har ändrat namn till FysioScience

Det nya namnet lyfter fram vår vetenskapliga förankring och innehållet kommer även fortsättningsvis täcka både inhemska och internationella nyheter.
Du kan förvänta dig samma höga kvalitet av artiklar inom forskning och praktik som tidigare.

Vi önskar dig fortsatt trevlig läsning!

Redaktionen
FysioScience, Aktuellt inom fysioterapi

I senaste numret

Här kan du läsa en artikel ur det senaste numret av FysioScience. Längre
ner kan du se vilka övriga artiklar som finns med i detta nummer.

Bensköra behöver uppmärksammas mer

av Anna Horn

Äldre kvinnor med kotfrakturer lider ofta i det tysta och får inte den hjälp och uppmärksamhet som de skulle behöva, visar en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Äldre kvinnor drabbas oftare av benskörhet och skelettsjukdom jämfört med män, vilket också ökar risken för fraktur av höft, kota, underarm och överarm. En av de vanligast förekommande benskörhetsfrakturerna är vertebral kotkompressionsfraktur. En sådan fraktur ger ofta kraftig ryggsmärta, nedsatt funktionsförmåga och minskat välbefinnande.

Syftet med den aktuella avhandlingen var att söka en övergripande förståelse för äldre kvinnors upplevelse av att leva med benskörhet och vertebrala kotkompressioner eller annan ospecifik ryggsmärta.

Avhandlingen baseras bland annat på data från den omfattande populationsstudien H70 i Göteborg och ytterligare en epidemiologisk studie, SUPERB, från Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal samt från djupintervjuer med tio drabbade kvinnor.

I en del av avhandlingen jämfördes 70-åriga kvinnor med långvariga och intensiva ryggsmärtor med ryggfriska kvinnor i samma ålder. Resultatet visar att kvinnor med ryggsmärta uppgav betydligt sämre hälsorelaterad livskvalitet än kvinnorna utan ryggsmärta.

I en annan studie tittade man på en grupp kvinnor 75–80 år som diagnostiserats med vertebrala kompressionsfrakturer. Kvinnorna med kompressionsfrakturer rapporterade sänkt hälsorelaterad livskvalitet upp till 19 år efter frakturen.

Vidare gjordes en systematisk litteraturöversikt över interventioner som använts i syfte att underlätta det dagliga livet för kvinnor med en eller flera vertebrala frakturer. Sex randomiserade kontrollerade studier och en observationsstudie med kontrollgrupp inkluderades.

Flertalet studier utvärderade effekten av fysisk aktivitet på aspekter såsom smärta, användning av analgetika, livskvalitet, fysisk funktion, psykologiska symptom och rädsla för fall. Analysen visar vidare att det finns måttliga belägg för att fysisk aktivitet förbättrar dessa olika aspekter.

Avslutningsvis gjordes en studie baserad på djupintervjuer med tio kvinnor, i syfte att försöka förstå upplevelsen av att leva med benskörhet och vertebrala kompressionsfrakturer.

Kvinnorna målade i sina berättelser upp en mörk bild av att leva i oförutsägbarhet, i en oberäknelig kropp, med oförmåga att finna stabilitet i sin tillvaro. De berättade att de levde i ständig rädsla och oro och att de tvingats lära sig nya strategier för att kunna leva med ryggsmärtan som en ständig följeslagare.

Författaren anser att rehabiliteringen för denna grupp kvinnor bör förbättras och att deras besvär måste tas på allvar och uppmärksammas mer.

Källa: Svensson H. Finding ways forward with pain as a fellow traveler – Older women’s experience of living with osteoporotic vertebral compression fractures and back pain. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet, 2018.ÖVRIGA RUBRIKER I DET AKTUELLA NUMRET

 • Akut hälseneruptur bör opereras snabbt
 • Balans och fallrädsla
 • Balansträning värdefullt vid ms webbexklusivt
 • Bensköra behöver uppmärksammas mer
 • Den universella vårdgivaren
 • Den viktiga pannlobsbarken
 • Dumhet på jobbet
 • För många mediciner
 • Förbättrad prestationsförmåga med kolhydrater
 • Förbättringspotential inom dagens KOL-vård
 • Gångförmåga vid Pompes sjukdom
 • Hyperextension ökar risk för komplikation
 • Kinematiska skillnader mellan skadade och friska löpare
 • Kombinera ultraljud och tens vid myofasciell smärta
 • Kostnadsfri behandlingsmetod
 • Kroppskarta bra för unga
 • Krympande utrymme för omdöme
 • Känslighet för sensomotorisk störning
 • Nedsatt postural stabilitet kan predicera fotledsstukning
 • Olika aspekter på kommunikation
 • Skadefyllt på svenska elitidrottsgymnasier
 • Skaderisk efter rekonstruktion
 • Styrketräning effektivt vid depressiva symptom
 • Träning bra vid hiv
 • Vilka FAI-patienter är hjälpta av träningsterapi?