Psykomotorisk behandling ger bättre livskvalitet

251

Psykomotorisk behandling under sex månader kan bidra till ökad livskvalitet och minskad smärta hos patienter med långvarig smärtproblematik. Det visar norska forskare i en ny studie.

Fysioterapi kan ha en väsentlig roll inom området mental hälsa och psykosomatik. Ofta använda behandlingsmetoder är de så kallade kroppsmedvetandeterapierna, där basal kroppskännedom, avspänning, meditation och Mensendieck är vanliga.

Psykomotorisk behandling är en processorienterad kroppsmedvetandeterapi där kroppen ses som en källa av information och en förmedlare av tidigare erfarenheter såsom trauma, stress personlighet och emotioner. Patienten bjuds in som en medarbetare att utforska vad de kroppsliga symptomen, exempelvis smärta och muskelspänningar, försöker förmedla.

Syftet med terapin är att förstärka förändringar i de affektiva systemen via kroppsmedvetandeträning (grundande övningar och avspänning), massage och terapeutisk reflektion. Teorin bakom psykomotorisk behandling grundar sig på att kroppen reagerar på emotionell, fysisk och social belastning, vilket påverkar hela kroppen genom hållning, andning, muskelspänning, balans, rörelse och medvetenhet om kroppen.

Psykomotorisk behandling utgår, liksom basal kroppskännedom, från fyra olika perspektiv: biomekaniskt, fysiologiskt, biopsykosocialt och existentiellt. Bägge metoderna har till syfte att öka medvetenheten om rörelser samt förbättra rörelsekvaliteten i det dagliga livet genom ett utforskande förhållningsätt och egna erfarenheter. Målet är att lära sig nya rörelsevanor.

Både psykomotorisk behandling och basal kroppskännedom är vanliga behandlingsalternativ för patienter med långvarig och utbredd smärta och/eller psykosomatisk problematik. Basal kroppskännedom har tidigare visats ha god effekt hos patienter med långvarig smärta och psykosomatisk problematik.

Syftet med en norsk kontrollerad, randomiserad och enkelblindad studie var att undersöka om en sexmånadersintervention med psykomotorisk behandling påverkade hälsorelaterad livskvalitet, smärta, coping, självförtroende och socialt stöd hos patienter med långvarig smärta och psykologiska symptom.

Behandlingsgruppen (n=55) fick individuellt anpassad psykomotorisk behandling en gång per vecka i sex månader medan kontrollgruppen (n=50) stod på väntelista i sex månader. Behandlingen genomfördes av 36 specialistutbildade privatpraktiserande fysioterapeuter.

Patienterna rekryterades från en väntelista för psykomotorisk behandling och inklusionskriterier var ålder över 18 år och remiss från en primärvårdsläkare.

Exklusionskriterier var tidigare psykomotorisk behandling samt oförmåga att förstå norska. Mätningar genomfördes vid baslinjen och efter sex månader. Primärt utfallsmått var hälsorelaterad livskvalitet (SF-36). Övriga mätvariabler var smärta, coping, självförtroende och socialt stöd.

Resultaten visar signifikanta förbättringar i interventionsgruppen jämfört med i kontrollgruppen. Förbättringar påvisades i sex av åtta domäner i SF-36 för fysisk funktion, kroppslig smärta, generell hälsa och mental hälsa, social funktion samt vitalitet. Dessutom sågs signifikanta förbättringar vad gällde smärta och självförtroende i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.

Av Ylva Hansson

Källa: Bergland A, Olsen CF, Ekerholt K. The effect of psychomotor physical therapy on health-related quality of life, pain, coping, self-esteem, and social support. Physiother Res Int. 2018;epub ahead of print.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here