Stötvåg effektivt vid lateral höftsmärta

323

Fokuserad stötvågsterapi ger bättre behandlingseffekt på smärta än ultraljud. Detta enligt en randomiserad kontrollerad studie på vuxna personer med lateral höftsmärta.

Ett vanligt smärtsyndrom över trochanter major kännetecknas av lateral höftsmärta och förvärras av belastande aktiviteter samt av att vända sig i sängen. Förr antogs inflammation i trochanterbursan vara orsak till smärtan men forskning på senare år har visat att gluteal tendinopati är en vanlig orsak till dessa besvär.

Få studier har hittills utvärderat interventioner vid tillståndet. Den aktuella studien undersökte effekten av fokuserad stötvågsterapi jämfört med ultraljud. Studiegruppen, som fick fokuserad stötvågsterapi, behandlades en gång i veckan under tre veckor (1 800 pulsar, 0,15mJ/mm2).

Kontrollgruppen behandlades med ultraljud varje dag, tio dagar i följd, med behandlingssessioner om tio minuter (intensitet 1,5W/cm2, frekvens 1MHz).

Alla som fick stötvågsterapi upplevde behandlingen som obehaglig men tolererbar och inga deltagare tog smärtstillande på grund av obehaget efter stötvågsbehandlingen. I gruppen som fått stötvågsbehandling noterades signifikant mindre smärta under rörelse vid två- och sexmånadersuppföljningarna.

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna för funktionsskalan Lower extremity functional scale (LEFS) och dess underskalor.

Studieresultaten är i linje med två tidigare studier som med annan studiedesign utvärderat radiell stötvågsterapi för samma besvär. Sammantaget visar studien att fokuserad stötvågsterapi kan vara effektivare än ultraljudsbehandling vid lateral höftsmärta.

Av Patrik Numanovic

Källa: Carlisi E, Cecini M, Di Natali G, Manzoni F, Tinelli C, Lisi C. Focused extracorporeal shock wave therapy for greater trochanteric pain syndrome with gluteal tendinopathy: a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2018;epub ahead of print.