Accelererad rehab kostnadseffektiv efter höftplastik

125

Det är känt sedan tidigare att det finns positiva effekter av påskyndad rehabilitering vid ytersättningsplastik i höften hos unga män. En ny studie har undersökt om denna strategi även innebär en ekonomisk fördel.

En studie från 2013 visade att unga manliga patienter som genomgått en ytersättningsplastik i höften hade bättre klinisk effekt av ett accelererat rehabiliteringsprogram jämfört med sedvanlig rehabilitering efter ingreppet.

Patienterna som utförde det accelererade programmet hade vid uppföljning ett år efter operationen större rörelseomfång, ökad styrka och en högre självupplevd livskvalitet jämfört med dem som fått sedvanlig rehabilitering.

Patienterna kunde tolerera den tuffare regimen och det visade sig vara fördelaktigt att ha intensivare träning och ett mindre försiktigt förhållningssätt till rehabiliteringen. Studien undersökte dock inte om upplägget innebar en ökad kostnad jämfört med sedvanlig rehabilitering.

En ny studie har studerat om det är ekonomiskt försvarbart med ett accelererat rehabiliteringsupplägg i stället för sedvanlig fysioterapi, baserat på data från studien från 2013.

Studien inkluderade 80 män som genomgått ytersättningsplastik i ena höften. De delades in i två grupper, en som fick accelererad rehabilitering och en som fick sedvanlig rehabilitering. Samtliga fick programspecifik fysioterapi två gånger per dag under sin sjukhusvistelse.

Den sedvanliga behandlingen följde de riktlinjer som används vid total höftplastik, det vill säga rörlighetsrestriktioner, partiellt viktbärande och isometrisk styrketräning. I den accelererade gruppen hade deltagarna inga restriktioner och fick lägga full belastning på benet direkt efter operationen.

Vid utskrivning från sjukhuset fick bägge grupperna med sig ett hemträningsprogram som de skulle utföra under en åttaveckorsperiod. Den accelererade gruppen följdes upp och utförde fysioterapi vid ett tillfälle två veckor efter operationen.

Samtliga vårdbesök som deltagarna gjorde under en tolvmånadersperiod efter operationen registrerades och utifrån detta beräknades kostnaden för vården. Deltagarnas egna kostnader och deras hälsorelaterade livskvalitet registrerades också vid uppföljningen.

Resultatet visar att det accelererade rehabiliteringsupplägget både var billigare (med 200 engelska pund) och effektivare (egenrapporterad livskvalitet) än sedvanlig rehabilitering och har därmed större sannolikhet att även vara mer kostnadseffektiv.

Studien visar att accelererad rehabilitering efter ytersättningsplastik i höften är att föredra framför sedvanlig rehabilitering, ur såväl patient- som samhällsekonomiskt perspektiv.

Av Martin Andersson

Källa: Fusco F, Campbell H, Barker K. Rehabilitation after resurfacing hip arthroplasty: cost-utility analysis alongside a randomized controlled trial. Clin Rehabil. 2019;epub ahead of print.