Tålamod belönas

65

Fördröjd återgång till idrott efter främre korsbandsrekonstruktion minskar återskaderisken hos unga idrottare.

Det visar en avhandling som beskriver hur en främre korsbandsrekonstruktion påverkar muskelfunktion, återgång till idrott, associerade skador samt psykologiska aspekter hos unga (15–20 år) och vuxna (21–30 år) idrottare.

Majoriteten av idrottarna återgick till knäkrävande idrott tidigt, utan återställd muskelfunktion. Manligt kön, yngre ålder, högre preoperativ fysisk aktivitetsnivå samt avsaknad av associerade knäskador ökade chansen för återgång till idrott efter tolv månader.

Tidpunkt för återgång till idrott samt preoperativ fysisk aktivitetsnivå hade samband med en efterföljande främre korsbandsskada. Idrottarna som återgick till sin idrott tidigare än nio månader postoperativt hade sju gånger högre återskaderisk än dem som väntade längre.

Unga kvinnliga idrottare litade generellt mer på sitt knä och återgick till sin idrott i högre utsträckning än övriga.

Det är viktigt att informera idrottare om att inte återgå till sin idrott förrän de är fysiskt och psykiskt återställda efter en korsbandsrekonstruktion. Yngre idrottare ska uppmuntras till rehabilitering i minst nio, helst tolv, månader.

Av Martin Andersson

Källa: Beischer S. Patience you must have, my young athlete. Rehabilitation specific outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet, 2019.

Läs avhandlingen här: hdl.handle.net/2077/59065