NRS bra utvärderingsinstrument vid RA

Validiteten och reliabiliteten av fyra olika patientrapporterade utfallsmått har jämförts i en artikel från Nederländerna. Baserat på detta rekommenderar man den numeriska skalan NRS. Patientrapporterade...

Ryggsmärtor hos helikopterpiloter

Minskad smärta, bättre funktion och högre livskvalitet liksom långtidseffekter i form av minskad sjukfrånvaro från 30 till 4 procent blev resultatet efter ett tre...

Fler skador på konstgräs

Tidigare forskning har visat att biomekaniken i nedre extremiteterna är annorlunda vid idrott på konstgräs jämfört med på naturgräs. Konstgräset inte är lika eftergivligt...

Bedöm rörelsekvalitet före idrottsåtergång

När är en idrottare redo för återgång till idrott efter rekonstruktion av det främre korsbandet? Forskare från Nederländerna och Luxemburg konstaterar att det inte...

Åter till idrott efter skada

Vid kongressen The 2nd Scandinavian Congress in Handball Medicine and Science som hölls i Köpenhamn i slutet av året, erbjöds en rad intressanta symposier,...

Föräldrars livsstil påverkar

Förekomsten av fetma ökar fortfarande i snabb takt vilket framför allt verkar bero på olika miljöfaktorer. Genetik kan också förklara fetma men inte ökningen...

Hårdare träning är smartare träning

På den skandinaviska handbollskongressen berättade den australiska forskaren Tim Gabbett om sin senaste forskning kring träning och belastning för elitidrottare. I centrum för föredraget låg...

Vanligt med fotsmärta hos RA-patienter

De flesta patienter med RA har problem med fötterna och dessa problem sammanfaller med förhöjda nivåer av markörer för inflammatorisk aktivitet. Vid RA är...

Smart tröja varnar för belastning

I syfte att minska arbetsrelaterade belastningsskador i axlar och rygg har forskare vid KTH utvecklat en smart tröja som ska bäras under arbetet. På...

Ökad aktivitet på arbetsplatsen

Intervju med Frida Bergman, leg sjukgymnast som nyligen disputerade vid Umeå universitet med avhandlingen Aktiva arbetsstationer – ett sätt att förebygga och behandla övervikt...

error: Alert: Content is protected !!