Digitalt stöd för ökad aktivitetesnivå

Intervju med Elin Östlind, leg fysioterapeut och doktorand i projektet Active@Work, Lunds universitet. ”Tanken på sikt är att utveckla ett digitalt stöd för patienter i...

Muskelförsvar vid frusen skuldra

Idiopatisk frusen skuldra är en vanlig orsak till långvarig aktivitetsbegränsning i axeln och kännetecknas av ett spontant påkommande smärttillstånd med tilltagande begränsning av rörligheten....

Stötvåg effektivt vid lateral höftsmärta

Fokuserad stötvågsterapi ger bättre behandlingseffekt på smärta än ultraljud. Detta enligt en randomiserad kontrollerad studie på vuxna personer med lateral höftsmärta. Ett vanligt smärtsyndrom över...

Kvarstående besvär efter patellaluxation

Syftet med en studie var att utvärdera behandlingen av patelladislokationer i Danmark mellan 1996 och 2014 samt att mäta förekomsten av kvarstående besvär. Resultaten visar...

Fördjupad kunskap om muskuloskeletal smärta

Boken Muskuloskeletal smärta är intressant ur flera olika aspekter, inte minst för att författaren introducerar begreppet muskuloskeletal smärta som något specifikt och definierat som...

Uppfattningar om stillasittande

En australisk studie har undersökt kontorsarbetares och chefers uppfattningar om hur stillasittande och fysisk aktivitet påverkar hälsan. Totalt 343 personer deltog i studien och resultatet...

Självhjälp för god sömn

Att sömnen är väsentlig för vår hälsa är i dag välkänt. Sömnstörningar är dock vanliga och en tredjedel av svenskarna har problem med sin...

Ingen överdödlighet efter patellafraktur

Det är hittills oklart huruvida patellafrakturer orsakar ökad dödlighet hos patienter. En studie följde 6 096 danskar som drabbades av totalt 6 114 patellafrakturer mellan 1996...

Kognitiv träning förbättrar funktion

Personer med stressrelaterad ohälsa besväras ofta av kognitiva nedsättningar men ny forskning visar att de som skadats av stress kan träna upp sin tankeförmåga...

Nytt index för rotatorkuffoperation

Rotator cuff healing index är ett nytt system utvecklat för att förutse utfall efter kirurgisk reparation av rotatorkuffen. Faktorer som ålder, rupturstorlek och arbetsbelastning...

error: Alert: Content is protected !!