Home 02-2019 Page 2

02-2019

För litet underlag om ME/CFS

I nuläget är det inte möjligt att ta fram ett nationellt kunskapsstöd med generella råd för patienter med diagnosen ME/CFS (myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom) eftersom...

Hinder för följsamhet

Evidensen är stark för icke-farmakologisk behandling, exempelvis kognitiv beteendeterapi och avspänningsmetoder, vid huvudvärk och migrän. Trots det är följsamheten låg vid denna typ av...

Självhjälp för god sömn

Att sömnen är väsentlig för vår hälsa är i dag välkänt. Sömnstörningar är dock vanliga och en tredjedel av svenskarna har problem med sin...

Östrogenbrist hos hårt tränande kvinnor

Fysiskt aktiva unga kvinnor kan drabbas av brist på det kvinnliga könshormonet östrogen. Detta kan leda till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom samt minskad...

Adduktorträning minskar risk för ljumskskador

Ljumskskador utgör ett stort problem inom fotbollen och resulterar ofta i frånvaro från spel. Tidigare studier har inte kunnat visa på någon skadeförebyggande effekt...

Stor smärtutbredning ger sämre funktion

Stor smärtutbredning medför större grad av funktionsnedsättning, depression och nedsatt muskelstyrka hos patienter med kronisk nacksmärta. Det visar en dansk tvärsnittsstudie. I studien deltog 200...

Kognitiv träning förbättrar funktion

Personer med stressrelaterad ohälsa besväras ofta av kognitiva nedsättningar men ny forskning visar att de som skadats av stress kan träna upp sin tankeförmåga...

Nytt index för rotatorkuffoperation

Rotator cuff healing index är ett nytt system utvecklat för att förutse utfall efter kirurgisk reparation av rotatorkuffen. Faktorer som ålder, rupturstorlek och arbetsbelastning...

Kliniska och neurofysiologiska fynd vid nacksmärta

Syftet med en studie var att undersöka samband mellan smärta, nedsatt funktion, triggerpunkter och smärttröskel hos patienter med mekaniska nacksmärtor och whiplashrelaterade skador. Totalt 46...

Proteinintag kopplat till muskelmassa hos äldre

Tidigare forskning har visat att protein spelar en viktig roll för att bibehålla muskelmassa. För vuxna är 0,8 g protein per kg kroppsvikt det...
error: Alert: Content is protected !!