Home 02-2020 Page 2

02-2020

Stor variation i tolkning av smärtskalor

Smärtskalor används för att bedöma och utvärdera smärta. Men tolkningen av resultaten måste göras med försiktighet eftersom det är stor variation i hur patienten...

Träning bra för äldre med RA

Fysisk aktivitet har under de senaste decennierna fått en allt viktigare roll vid behandlingen för personer med RA. Dock tränar de flesta RA-patienter inte...

Idrotter som förbättrar motoriken

En god motorisk förmåga är viktig för barns och ungdomars utveckling och spelar en stor roll för att lägga grunden till en aktiv livsstil...

Kan caféträffar minska axelbesvär?

I Danmark pågår en studie som undersöker hur personer med axelsmärta och skulderbelastande arbete påverkas av en ny typ av intervention – caféträffar med...

Gångträning viktigt efter intensivvård

Syftet med en tysk studie var att beskriva fysioterapeutiska interventioner under postakut slutenvårdsrehabilitering för patienter med muskelsvaghet efter intensivvård. Sambandet mellan de olika interventionerna...

Så påverkas hälsan av fysisk aktivitet

Fysiskt aktiva personer får en klart bättre hälsa än fysiskt inaktiva. En forskningsgenomgång gjord vid Folkehelseinstituttet i Oslo visar på vilket sätt. För barn finns...

Rekommendationer för artrosbehandling

En expertgrupp har tagit fram rekommendationer för målstyrd behandling vid knäartros. Behandlingens primära mål ska vara maximal hälsorelaterad livskvalitet. Treat-to-target är en målstyrd behandlingsstrategi som...

Självrapportering för delaktighet

Utvärderingsinstrument som bygger på patientens självrapportering (PROMs, Patient-reported outcome measures) är viktiga i fysioterapeutisk verksamhet. Ju mer kunskap fysioterapeuten har om hur patienten upplever...

Äldre yrkesaktiva fyllda av energi

I takt med att fler blir gamla och pensionsåldern höjs har också forskningen kring äldre och arbete ökat. Behovet av att ha äldre personer...

Fetma och smärta

Fetma är vanligt bland smärtpatienter. I en svensk studie, som hämtat data från Nationella Registret över Smärtrehabilitering, hade 25 procent av smärtpatienterna fetma (BMI>30)....

FysioScience på Twitter

error: Alert: Content is protected !!