Home 10-2018

10-2018

Dumhet på jobbet

Kunskap och kompetens anses i dag vara väsentligt för att vi och våra organisationer ska vara konkurrenskraftiga. Professorerna Mats Alvesson och André Spicer har...

Dålig postural stabilitet kan predicera fotledsstukning

Nedsatt postural kontroll anses öka risken för fotledsstukning. Bristen på standardiserade mätmetoder av postural kontroll gör det dock svårt att identifiera utsatta riskgrupper och...

Olika aspekter på kommunikation

I boken Faglig kommunikasjon i praksis fördjupar sig författarna i ett ständigt återkommande men likväl intressant område: hur vi människor interagerar med varandra genom...

Skaderisk efter rekonstruktion

Det har gått två år sedan fysioterapeuten Anne Fältström disputerade med sin avhandling One anterior cruciate ligament injury is enough. Nu är hon aktuell...

Träning bra vid hiv

Hiv är ett virus som angriper immunsystemet och som obehandlat leder till det dödliga sjukdomstillståndet aids. Antiretrovirala mediciner som hämmar viruset har kraftigt minskat...

Balans och fallrädsla

När vi åldras försämras balansen till följd av förändringar i sensoriska och motoriska system och många upplever en ökad rädsla att falla. Fallrädsla hos...

Kostnadsfri behandlingsmetod

Terapeutiskt skrivande (expressive writing) är en behandlingsform som vuxit sig allt starkare under de senaste tio åren. I dag finns forskning som stödjer att terapeutiskt...

För många mediciner

I Norge får demenspatienter på sjukhem i genomsnitt åtta olika mediciner dagligen och dessutom extra mediciner vid behov. Övermedicinering leder till en rad biverkningar såsom...

Träning efter total knäplastik

Träningsinnehållet vid rehabilitering efter total knäplastik varierar stort. I en amerikansk studie kopplas övningar i sluten kinetisk kedja till bättre funktionsutfall sex månader efter...

Hyperextension ökar risk för komplikation

Ökad passiv hyperextension i knäet ökar risken för komplikationer efter främre korsbandsrekonstruktion. Detta enligt en studie som undersökt förekomsten av hyperextension i knäna hos...

error: Alert: Content is protected !!